Oferta aktualnych szkoleń

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka

Szkolenie prowadzi dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska
prof. UMCS, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”, „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat mechanizmów neuronalnych powstawania zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń będących skutkiem nabytych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci oraz poszerzenie umiejętności diagnostycznych w pracy z dziećmi z takimi zaburzeniami. Zajęcia obejmować będą dwa, komplementarne bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie omówieniu teoretycznych zagadnień dotyczących rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego mózgowia w normie i patologii oraz kształtowaniu się na tej podstawie życia psychicznego dziecka. Drugi pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z metodyką postępowania diagnostycznego. Zajęcia będę obejmowały także analizy klinicznych studiów przypadków. Istotne jest aby uczestnicy szkolenia mieli podstawową wiedzę na temat anatomii funkcjonalnej układu nerwowego. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną oraz pracy warsztatowej w małych podgrupach z wykorzystaniem materiałów z praktyki klinicznej prowadzącej szkolenie. Program szkolenia
 1. Podstawy neuroanatomii (pień mózgu, międzymózgowie, struktury podkorowe, bruzdy i zakręty na powierzchni grzbietowo-bocznej, przyśrodkowej i podstawnej, połączenia).
 2. Znaczenie funkcjonalne głównych neuroprzekaźników.
 3. Zintegrowanie i specjalizacja funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego.
 4. Pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia.
 5. Zaburzenia neuropsychologiczne o charakterze nabytym u dzieci.
 6. Plastyczność mózgu dziecka i jej przejawy w patologii mózgowia.
 7. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno – klinicznym, znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej w zależności od etiologii i mechanizmów patologii mózgu.
 8. Znaczenie wywiadu i obserwacji w badaniu neuropsychologicznym dziecka z zaburzeniem neurorozwojowym i nabytymi zmianami OUN.
 9. Metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, somestetycznych) oraz ich interpretacja, objawy agnostyczne u dzieci, neuronalne podłoże symptomów.
 10. Metody oceny funkcji mnestycznych, objawy trudności i zaburzeń procesu pamięci oraz uczenia się, ich neuronalne podłoże.
 11. Metody oceny funkcji uwagowych, zróżnicowanie objawów w zależności od lokalizacji patologii mózgowej.
 12. Metody oceny funkcji wykonawczych.
 13. Zaburzenia rozwoju systemu językowego, metody oceny.
 14. Analizy przykładowych diagnoz dzieci.
Termin szkolenia 12-13 listopada 2022 i 10-11 grudnia 2022
Szkolenie dwuczęściowe łącznie 40-to godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy każdy po 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 18:00
Koszt szkolenia 1430 PLN