Oferta aktualnych szkoleń

Diagnoza dziecka w sytuacji okołorozwodowej

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka
Jest psychologiem, w latach 2010-2020 była kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych ( od sierpnia 2020 r. na emeryturze), wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka ponad 60 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (drugie, zaktualizowane wydanie ukazało się w 2020 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. opublikowane zostały pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne, zaś w 2020 r. Wzywania biegłego psychologa w relacjach z wymiarem sprawiedliwości (wszystkie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie). Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów zajmujących się opiniowaniem psychologicznym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami diagnozy psychologicznej dziecka w kontekście opiniowania psychologicznego dla potrzeb sądu w sytuacji rozstania rodziców.

W części wprowadzającej prowadząca przedstawi najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w rozwoju dziecka w związku z jego uwikłaniem w sytuację okołorozwodową oraz ich odniesienie do poszczególnych etapów rozwoju psychicznego.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej, co oznacza, że wykład ilustrowany będzie przykładami i rozstrzyganiem wątpliwości omawianych z uczestnikami. W części szczegółowej jedna opinia dostarczona przez prowadzącą zostanie omówiona szczegółowo według kolejnych etapów wskazanych w planie przedstawionym poniżej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie etapom wstępnym, które w codziennej praktyce są nieco lekceważone, traktowane intuicyjnie i niesłusznie nie poświęca się im zbyt wiele czasu. Grupa będzie pracować nad postępowaniem diagnostycznym w stosunku do dzieci zgodnie ze Standardami opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, co znaczy, że pozostałe kwestie, takie jak kompetencje wychowawcze opiekunów będą stanowiły tylko tło sytuacyjne. Zostaną zatem przeformułowane sformułowane przez sąd tezy dowodowe odnoszące się do dzieci na problemy psychologiczne: będziemy wspólnie rozważać, które z nich nie są możliwe do zrealizowania (ponieważ nie są problemami psychologicznymi, nie udostępniono biegłym wystarczających źródeł informacji, bądź są niemożliwe do rozstrzygnięcia z innych powodów). Następnie opracowane zostaną strategie działania i porównane z tymi, jakie zastosowano w omawianym przypadku. Kolejnym krokiem będzie omawianie zasad nawiązania kontaktu z dzieckiem. Na tym etapie uczestnicy będą mogli się podzielić swoimi doświadczeniami dotyczącymi szczególnie trudnych sytuacji (utrudnień ze strony rodziców, oporu ze strony dziecka itd.). W części dotyczącej przebiegu badania grupa będzie wspólnie pracowała nad sposobami sporządzania notatek z obserwacji i rozmowy z dzieckiem, a także wywiadu z rodzicami na temat dziecka i ich wykorzystywania w pisemnym raporcie (opinii formułowanej do sądu). Przeanalizowane zostaną także pozostałe metody psychologiczne wykorzystane w prezentowanym przypadku oraz rozważone inne, które można było zastosować. Dokładniejszej analizie poddane zostanie CAT/ TAT. Duży nacisk będzie położony na realizację kolejnych dwóch etapów procesu diagnostycznego – integrowania zgromadzonych wyników i ich wykorzystania w pisemnej opinii pod kątem przydatności i użyteczności dla sądu. Rozważać będziemy, jak opisywać wyniki w sposób przejrzysty dla sądu i jakich informacji nie należy w opinii umieszczać. Uczestnicy sformułują własne wnioski opinii stanowiące odpowiedzi na tezy procesowe. Zostaną one porównane z wnioskami sformułowanymi przez prowadzącą. W tym miejscu także istotne będzie podzielenie się doświadczeniami z własnej praktyki dotyczącymi trudności w udzieleniu bezpośrednich odpowiedzi, a także przyczyn najczęściej formułowanych zastrzeżeń do opinii w odniesieniu do diagnozy dziecka.

Szkolenie nie zakłada szczegółowego zapoznawania się z poszczególnymi metodami badawczymi. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej oraz warsztatowej. Program szkolenia I dzień
A. Zagadnienia wprowadzające
1. Specyfika zaburzeń ujawnianych przez dzieci w sytuacji okołorozwodowej
2. Problemy rozwojowe
B. Diagnoza dziecka
1. Formułowanie problemów
2. Planowanie badania
3. Nawiązanie kontaktu

II dzień
4. Przebieg badania
4.1. Obserwacja
4.2. Rozmowa
4.3. Zabawa
4.4. Badania testowe (ze szczególnym uwzględnieniem CAT/ TAT)

III dzień
5. Integracja wyników badań
6. Formułowanie diagnozy w opinii
7. Opis wyników badań
8. Wnioski Termin szkolenia 14,15,16 października 2022
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Piątek – 10:00 – 18:00
Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 8:30 – 16:30
Koszt szkolenia 680 PLN