Oferta aktualnych szkoleń

Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk
obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka
jest psychologiem, kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych (od sierpnia 2020 r. emerytowanym), wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka około 70 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (rozszerzone wydanie drugiej z tych książek ukazało się w 2019 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. zostały opublikowane pod jej redakcją „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, w 2018 r. „Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne”, zaś w 2020 r. „Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości” – wszystkie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się opiniowaniem psychologicznym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą dwu zjawisk: izolowania dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim oraz modelu pieczy (opieki) naprzemiennej. Wokół obu tych kwestii od lat obserwuje się wiele kontrowersji i emocji, które utrudniają sporządzanie opinii psychologicznych i pedagogicznych, a niejednokrotnie stają się też powodem zarzutów kierowanych do opiniujących. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej. Program szkolenia Izolowanie dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim.
I Podłoże – konflikt między rodzicami o prawne uregulowanie zakresu udziału w wychowaniu dzieci
II Diagnozowanie zjawiska
     1. Kontekst historyczny
     2. Założenia koncepcji R. Gardnera
     3. Zarzuty stawiane Gardnerowi
     4. Różne stopnie odstępstwa od PAS – inne koncepcje
III Wyniki metaanalizy dotyczącej PAS/PA
IV Inne publikacje z ostatnich 10 lat
V Konkluzje dotyczące całości zgromadzonego materiału – propozycje dotyczące opiniowania.

Piecza (opieka) naprzemienna.
I Definicje pojęcia i używane sformułowania
II Umocowania prawne:
     1. Przykładowe rozwiązania przyjęte w innych krajach
     2. Podstawy orzekania pieczy naprzemiennej w Polsce
III Psychologiczne konsekwencje wprowadzenia pieczy naprzemiennej
IV Korzyści i zagrożenia wypływające z takiego modelu uregulowania władzy rodzicielskiej
V Warunki niezbędne i warunki wskazane jako podstawa do rozważań orzeczenia pieczy naprzemiennej.
VI Zalecenia dotyczące pomocy i wsparcia dla rodziny, w której stosowany jest taki model sprawowania pieczy po rozstaniu rodziców.
VII Podsumowanie – propozycje dotyczące opiniowania

Omawianie szczególnie trudnych przypadków i zaleceń opiniujących.
I Przypadki dotyczące izolowania dziecka
II Oczekiwania a propozycje dotyczące zastosowania modelu pieczy naprzemiennej.

Termin szkolenia 14,15,16 października 2022
Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Piątek – 15:00 – 19:45
Sobota – 8:30 – 16:00
Niedziela – 8:30 – 16:00
Koszt szkolenia 730 PLN