Oferta aktualnych szkoleń

Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych

Szkolenie prowadzi Ewa Wach
Kierowniczka Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna, biegła w zakresie psychologii sądowej. Posiada rekomendacje biegłego psychologa sądowego przyznane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie problematyki: związanej z procesom cywilnym, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, zeznań świadków oraz typowania sprawców. Specjalizuje się przede wszystkim w opiniowaniu w sprawach karnych dotyczących ofiar oraz sprawców poważnych przestępstw, w tym m. in. dot.: wykorzystania seksualnego przez sprawców obcych oraz przez członków rodziny, przesłuchania pokrzywdzonych, motywacji zamachów samobójczych, motywacji działania sprawców. W tych dziedzinach prowadziła badania naukowe, a także opracowała kilkadziesiąt publikacji. Prowadzi też zajęcia dla studentów psychologii (UJ, UAM, SWPS) oraz podyplomowe dla psychologów sądowych oraz dla prawników, głównie organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie skierowane jest do psychologów zajmujących się (lub planujących się zajmować) opiniowaniem na rzecz wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur, policji) oraz zainteresowanych problematyką diagnozy dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w kontekście psychologicznych badań sądowych. Podczas szkolenia omówiona zostanie specyfika pracy biegłego psychologa w tego rodzaju sprawach oraz możliwości i ograniczenia psychologicznej diagnozy sądowej poświęconej tym kwestiom. Przedstawione zostaną informacje dotyczące zasad prowadzenia przesłuchania małoletnich świadków pokrzywdzonych oraz psychologicznej oceny ich zeznań. Zostaną również omówione najczęstsze problemy z tym związane oraz te towarzyszące sporządzaniu opinii psychologicznych i granic swobody biegłego. Powyższe kwestie i problemy będą zilustrowane również na przykładzie konkretnych opinii psychologicznych. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej, wraz z analizą opinii i ćwiczeniami praktycznymi. Program szkolenia
 1. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy.
 2. Zasady konstruowania opinii psychologicznej w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych.
 3. Diagnoza dziecka dotkniętego przemocą – cel, zakres i możliwości.
 4. Przemoc seksualna a inne formy przemocy wobec dzieci – dane statystyczne, czynniki ryzyka, wykrywanie i różnicowanie zjawiska.
 5. Charakterystyka ofiar przemocy rodzinnej.
 6. Specyfika i funkcjonowanie rodziny kazirodczej. Typologia sprawców kazirodztwa.
 7. Specyficzne i niespecyficzne objawy przemocy wobec dzieci.
 8. Bezpośrednie i odległe skutki różnych form przemocy.
 9. Ocena psychologicznej wiarygodności zeznań małoletnich świadków pokrzywdzonych w sprawach z użyciem przemocy:
  • rola i zadania biegłego psychologa,
  • współpraca biegłego z organami procesowymi,
  • udział biegłego w przesłuchaniu dziecka,
  • cel i etapy przesłuchania małoletnich świadków pokrzywdzonych,
  • czynniki przemawiające przeciw przesłuchaniu (ponownemu przesłuchaniu) oraz badaniu psychologicznemu.
 10. Kryteria oceny psychologicznej wiarygodności zeznań małoletnich świadków pokrzywdzonych w sprawach z użyciem przemocy.
 11. Prezentacja opinii psychologicznych wydanych przez Instytut w ww. tematyce, praca Uczestników z opinią.
Termin szkolenia 13, 14, 15 stycznia 2023
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Piątek – 15:30 – 19:30
Sobota – 9:00 – 19:00
Niedziela – 8:00 – 16:30
Koszt szkolenia 750 PLN