Oferta aktualnych szkoleń

Standardy opiniowania psychologicznego
w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka
Jest psychologiem, w latach 2010-2020 była kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych ( od sierpnia 2020 r. na emeryturze), wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka ponad 60 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (drugie, zaktualizowane wydanie ukazało się w 2020 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. opublikowane zostały pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne, zaś w 2020 r. Wzywania biegłego psychologa w relacjach z wymiarem sprawiedliwości (wszystkie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie). Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się opiniowaniem psychologicznym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – zarówno początkujących, jak i tych, którzy pragną doskonalić i weryfikować swoje umiejętności. Celem szkolenia jest ułatwienie psychologom zajmującym się tą problematyką wprowadzenia w życie dobrych praktyk zalecanych w Standardach opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-seminaryjnej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przekazanie na adres pracowni szkolenia@pracownia-mm.pl dwóch własnych opinii w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych najpóźniej do dnia 8 września 2021r. (najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem warsztatu). Ze wszystkimi opiniami zapozna się prowadząca, która wybierze dwie opinie do omawiania w całości, zaś z kilku innych wyłoni konkretne problemy, które zostaną wykorzystane dla potrzeb zajęć. Opinie będą omawiane pod kątem spełniania kryteriów zawartych w standardach oraz rozwiązywania problemów, na które natrafili opiniujący. W związku z tym prowadząca prosi, aby osoby, którym szczególnie zależy na omówieniu ich opinii, zaznaczyły to w uwagach. Podczas zajęć przewidziany jest również czas na to, żeby poruszyć problemy zawarte w tych opiniach, które nie zostaną wybrane, ale szczególnie nurtują uczestników.

Uczestnicy powinni także zaopatrzyć się w książkę Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2016). Program szkolenia I dzień

A. Historia koncepcji Standardów
B. Uwagi ogólne
  1. Podmiotowe traktowanie osób badanych
  2. Odpowiedzialność za poprawność metodologiczną
  3. Kierowanie się dobrem dziecka
  4. Kompetencje do wykonania zleconego zadania
  5. Uwzględnianie specyfiki kontekstu rozpatrywanych spraw rodzinnych
  6. Korygowanie uzyskiwanych rezultatów
 • praca w zespole,
 • konsultacje,
 • superwizje.
  7. Specyfika spraw dotyczących przysposobienia

C. Uwagi szczegółowe

  1. Decyzja o sporządzeniu opinii
 • sformułowanie problemów,
 • rozważenie dostępu do informacji,
 • rozważenie dostępu do narzędzi badawczych,
 • rozważenie własnych kompetencji do rozstrzygnięcia problemu,
 • rozważenie wątpliwości etycznych,
 • rozważenie możliwości wykonania zadania w terminie,
 • przyjmowanie opinii do realizacji,
 • wprowadzanie zmian zakresu opinii.

Zapoznanie się z kolejnymi 2 omawianymi przypadkami.

II dzień (omawianie standardów z odniesieniem do przykładowych opinii)

2. Planowanie badań
 • formułowanie hipotez badawczych,
 • planowanie czasu badania,
 • przygotowanie miejsca badania,
 • przygotowanie narzędzi badawczych,
 • korygowanie planu badań w przypadku niezgłoszenia się osób opiniowanych.
3. Faza wprowadzająca do badań
 • wstępne uzgodnienia,
 • uzyskanie zgody na badanie,
 • przedstawienie zasad kontaktu między badającymi a badanymi.
4. Przebieg badań
 • stosowanie się do standardów,
 • uwzględnianie dynamiki badania,
 • podmiotowe podejście do osób badanych,
 • nieprzekraczalnie granicy wyznaczonej rolą biegłego,
 • zakres tematyczny badania,
 • zakres stosowanych metod w odniesieniu do rodziców, dzieci i osób współuczestniczących w wychowaniu,
 • zakończenie kontaktu z osobą badaną.
5. Analiza, interpretacja i integrowanie wyników
 • podstawy selekcji,
 • weryfikacja danych,
 • ocena prawdopodobieństwa końcowych wyników,
 • treść integrowanego materiału,
 • końcowe wnioski opinii.

III dzień (omawianie standardów z odniesieniem do przykładowych opinii)

6. Formułowanie opinii
 • spełnianie wniosków formalnych,
 • przejrzystość i jasność,
 • nieujawnianie wyników surowych i przeliczonych,
 • sposób przedstawiani końcowej diagnozy osobom badanym,
 • rozdzielność informacji w opiniach kompleksowych,
 • język opinii.
7. Opinia uzupełniająca (występowanie w sądzie)
 • przygotowanie do wystąpienia,
 • uzupełnianie informacji,
 • sprostowanie nieścisłości i błędów,
 • zachowanie obiektywizmu.

Omówienie pozostałych wątpliwości. Termin szkolenia 8,9,10 października 2021
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Piątek – 10:00 – 18:00
Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 8:30 – 16:30
Koszt szkolenia 680 PLN