Oferta aktualnych szkoleń

Diagnoza kształtującej się osobowości dziecka – zasoby, kierunki i zagrożenia rozwoju w oparciu o wyniki testu CAT i innych testów projekcyjnych

Szkolenie prowadzi dr n. hum. Maria Kujawa

Psycholog, specjalista w zakresie psychologii rozwojowo-wychowawczej oraz psychologii klinicznej. Długoletnia praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Rozwojowo-Wychowawczej im. S. Szumana. Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, z praktyką w zakresie diagnozy dla potrzeb sądu.Swoje doświadczenie zawodowe pogłębiała w ośrodkach terapeutycznych w Holandii i Włoszech. Prowadzi badania nad czynnikami i mechanizmami kształtującymi i zaburzającymi rozwój osobowości w dzieciństwie, interesuje się możliwościami twórczej adaptacji dziecka do świata dorosłych, problematyką ciekawości dziecięcej oraz samorealizacją kobiet i mężczyzn w małżeństwie. Zgromadziła szerokie doświadczenia dotyczące diagnozowania osobowości dziecięcej, terapii zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, jak również sposobów pracy z rodzicami oraz wychowawcami. Trener metody terapeutycznej VHT, wspomagającej rozwój prawidłowych relacji w rodzinie. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu diagnostyki zasobów rozwojowych, kierunków rozwoju, jak również nieprawidłowości w obszarze kształtującej się osobowości dziecięcej z uwzględnianiem istotnych dla niej zagrożeń. Program obejmuje analizę przypadków z pracy klinicznej osoby prowadzącej szkolenie. Uczestnicy będą mieli możliwość kształtowania i doskonalenia umiejętności w zakresie tworzenia hipotez diagnostycznych na poszczególnych etapach procesu diagnozowania. Uwrażliwieni zostaną na możliwe błędy diagnostyczne. Przedmiotem analizy będą szczegółowe hipotezy stawiane przede wszystkim w oparciu o dane z testu CAT. Interpretacja tego testu prowadzona będzie z perspektywy poznawczo- rozwojowej z zachowaniem podstawowych propozycji Bellaka. Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, wzbogacony o przykłady z pracy diagnostycznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Podstawowa wiedza o specyfice projekcji dziecięcej w metodzie CAT:
  • pojęcie trzonu i cech osobowości dziecięcej;
  • pojęcie ego /ego w teorii Bellaka/;
  • czynniki i mechanizmy kształtujące i zaburzające osobowość dziecięcą.
 2. Analiza CAT – podejście poznawczo-rozwojowe z wykorzystaniem teorii L.Bellaka:
  • zasoby rozwojowe;
  • zaufanie do świata i siebie;
  • koncepcja świata;
  • adaptacyjność mechanizmów obronnych;
  • integracja ego;
  • zagrożenie dla rozwoju.
 3. Etapy diagnozowania – główna hipoteza diagnostyczna:
  • podstawy jej stawiania;
  • szczegółowe hipotezy diagnostyczne.
 4. Podstawowe błędy diagnostyczne pierwszego etapu diagnozowania.
 5. Hipotezy oparte o wywiad z dzieckiem – możliwości i ograniczeniawynikające z:
  • wieku dziecka;
  • zasobu słownictwa;
  • rozwojumowy spontanicznej;
  • ilorazu inteligencji;
  • kontekstu sytuacyjnego i innych zmiennych.
 6. Hipotezy stawiane na podstawie wyników kwestionariusza klinicznego „Zwierzyniec” (w zależności od możliwości czasowych, tempa pracy grupy) ,doświadczenia słuchaczy )
 7. Błędy diagnostyczne nie uwzględnione wcześniej.
 8. Kontekstualne uwarunkowania diagnozy – znaczenie różnych kontekstów rozwojowych.
 9. Zasady integracji wszystkich danych.
 10. Diagnoza jako wynik procesu diagnostycznego.
Termin szkolenia 16, 17 września 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

sobota 9:00 – 17.00 (z godzinną przerwą obiadową)
niedziela 9:00 – 13.00 Koszt szkolenia 440 PLN