Szkolenia dla instytucji

Jak pomóc przejść przez trudy życiowych zdarzeń – interwencja kryzysowa jako metoda wsparcia

Szkolenie prowadzi dr n. med. Jadwiga Piątek

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, posiadająca certyfikat interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dyplom ukończenia szkoły psychoterapii psychodynamicznej, ponadto jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu interwencji kryzysowej w stosunku do osób w kryzysach, psychoterapii traumy, prowadzeniu grup wsparcia i grup terapeutycznych dla kobiet doświadczających przemocy partnerskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i European Society for Traumatic Stress Studies. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie będzie miało charakter wprowadzający w problematykę kryzysów spowodowanych przez zdarzenia życiowe (rozstanie, niekorzystna diagnoza medyczna, utrata bliskiej osoby, itp) i interwencji kryzysowej jako skutecznej metody wspomagającej przejście przez kryzys. Przeznaczone jest dla osób kontaktujących się w ramach swojej pracy z osobami w kryzysie, tj. psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów oraz każdego, kto zamierza zajmować się pomocą w kryzysowych sytuacjach. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych. W czasie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzysowej i prowadzenia na podstawowym poziomie interwencji w różnych typach kryzysów. Program szkolenia Interwencja kryzysowa jest metodą doraźnej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej udzielanej osobom, które na skutek trudnych wydarzeń życiowych utraciły możliwość skutecznego radzenia sobie z powstałą sytuacją. Może zmierzać do zapobiegania negatywnym skutkom wydarzenia krytycznego, zmniejszenia najbardziej dotkliwych objawów kryzysu lub odzyskania przez człowieka w kryzysie możliwości radzenia sobie z trudnościami, a nawet do rozwoju wykorzystującego potencjał szansy tkwiący w samym kryzysie.
  1. Pojęcie kryzysu, reakcja w kryzysie, wydarzenia krytyczne i ich następstwa.
  2. Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia.
  3. Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji.
  4. Model interwencji kryzysowej, Pierwsza Pomoc Psychologiczna.
  5. Różne formy interwencji w kryzysach.
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.