Szkolenia dla instytucji

Elektroniczne formy agresji rówieśniczej (cyberbullying) – jak pracować z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. Jacek Pyżalski

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Uczestnik i koordynator ok. 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z takimi zagadnieniami jak: agresja elektroniczna, nowe media, komunikacja w szkole, promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży. Jest autorem książki “Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej “Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” oraz książki “Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie dotyczyć będzie mechanizmów, uwarunkowań oraz przejawów i konsekwencji agresji rówieśniczej przyjmujących najpoważniejszy charakter – czyli bullyingu i cyberbullyingu. Warsztatowe wprowadzenie obala szereg powszechnych także wśród profesjonalistów mitów, dotyczących strukturalizowanej przemocy rówieśniczej, wskazując jednocześnie na te mechanizmy i uwarunkowania przemocy rówieśniczej, które są przydatne dla jej zapobiegania oraz interwencji, gdy już ona występuje. Sporo uwagi poświecone zostanie elektronicznej formie agresji rówieśniczej – cyberprzemocy – w szerszym kontekście psychologicznych i społecznych aspektów wykorzystania nowych mediów przez młodych ludzi. Podczas zajęć ćwiczone i prezentowane będą rozwiązania edukacyjne, doradcze i terapeutyczne możliwe do zastosowania zarówno w kontekście pracy z grupami adolescentów, jak i indywidualnymi sprawcami i ofiarami. Szkolenie szczególnie przydatne może być dla profesjonalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach szkolenia nauczycieli oraz zatrudnionych bezpośrednio w placówkach edukacyjnych, szczególnie w gimnazjach. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy edukacyjnej i doradczej oraz wynikami badań, w tym wynikami jakościowymi z sześciu projektów badawczych zrealizowanych przez prowadzącego. Uczestnicy zajęć w ramach pracy warsztatowej, zapoznają się również z autorskim warsztatem edukacyjnym dotyczącym profilaktyki przemocy rówieśniczej. Program szkolenia
  1. Wrogie zachowania w grupie rówieśniczej, a bullying – jak rozpoznać różnice?
  2. Przyczyny i mechanizmy bullyingu (stygmatyzacja, dysonans poznawczy, błędne koło).
  3. Szybka diagnoza – praktyczne metod diagnozy (m. in. korzyści i ryzyka socjometrii, wywiad z ofiarą i sprawcą oraz świadkami, włączanie rodziców).
  4. Rozwiązania profilaktyczne – zasady grupowe, integrowanie grupy.
  5. Praca doradcza z ofiarą i sprawcami.
  6. Adolescent w nowych mediach – podstawowe mity i fakty.
  7. Bullying a cyberbullying – co jest inne a co takie samo?
  8. Mechanizmy zaangażowania w cyberbullying – co nowego jest w sprawstwie i wiktymizacji.
  9. Praca ze sprawcami, ofiarami i świadkami cyberbullyingu.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.