Szkolenia dla instytucji

Diagnostyka resocjalizacyjna w interdyscyplinarnym modelu oddziaływań wychowawczych

Szkolenie prowadzi mgr Maria Polakiewicz

Psycholog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w zakresie metod psychokorekcyjnych w resocjalizacji i psychoprofilaktyce. Stażystka Rady Europy szwajcarskich placówek diagnostycznych i resocjalizacyjnych. Posiada uprawnienia do prowadzenia i rozpowszechniana na terenie RP terapii wg Bettiny Egger Fascynacja Malowaniem (Zurich, im Dezember 1995 von Elsa Zȕrrer). Licencjonowany hipnoterapeuta i Praktyk Sztuki NLP. Doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Autorka “Kwestionariusza Postaw Ojcowskich – PO”. Współautorka i współrealizator programów szkoleniowych (zatwierdzonych do realizacji przez Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz wielu programów resocjalizacyjnych (“Alternatywny Zakład Resocjalizacyjno-Korekcyjny”, “Program Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej”, “Kurs dla pracowników ochrony w zakładzie poprawczym”, “Program Minimalizowania Wpływów i Przejawów Subkultury Przestępczej”). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę kliniczną, resocjalizacyjno – wychowawczą, jak również dydaktyczną. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie ma na celu kształcenie umiejętności rozpoznawania niedostosowania społecznego, jego rodzajów, zdolności opracowywania programów działań resocjalizacyjnych oraz wnikliwych diagnoz dla celów wychowania resocjalizującego. Założenia programowe obejmują zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą na temat przeznaczenia diagnozy resocjalizacyjnej i jej modeli, przebiegiem procesu diagnozowania, jego uwarunkowaniami, konkretnymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi przydatnymi w procesie sporządzania diagnozy. Poszczególne techniki prezentowane są z punktu widzenia ich użyteczności w wykonaniu projektu oddziaływań resocjalizacyjnych a następnie ich oceny i weryfikacji. Szkolenie ma na celu pomoc w nabywaniu kompetencji w odczytywaniu i wykorzystywaniu na poszczególnych etapach diagnozowania resocjalizującego diagnoz psychologicznych dotyczących opisu osobowości, zwłaszcza osobowości zaburzonej, nabywaniu wiedzy teoretycznej na temat nieprzystosowania, przestępczości i patologii społecznych a w szczególności umiejętności zastosowania jej w praktyce diagnostycznej Forma zajęć Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo-wykładowej. Dwudniowa sesja obejmuje 16 godzin szkoleniowych. Program szkolenia
 1. Specyfika diagnozy resocjalizacyjnej, określenie podstawowych pojęć – cele, przedmiot, funkcje i cechy.
 2. Podstawowe modele diagnozy wykorzystywane w pedagogice resocjalizacyjnej – behawioralny i interakcyjny.
 3. Podstawowe modele diagnozy wykorzystywane w pedagogice resocjalizacyjnej.
 4. Przebieg i schemat diagnozy resocjalizacyjnej – etapy.
 5. Metody, techniki i narzędzia diagnozy: analiza dokumentów i wytworów własnych.
 6. Metody, techniki i narzędzia diagnozy: rozmowa i wywiad, obserwacja psychopedagogiczna bierna i czynna.
 7. Narzędzia diagnostyczne: ankieta i kwestionariusz, skale ocen i szacowanie, testy i pomiar socjometryczny.
 8. Analiza poprawności i prawidłowości przeprowadzonych badań wywiadem konstrukcji własnej.
 9. Narzędzia do globalnej oceny zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego – Arkusz Diagnostyczny Denisa H. Stotta w adaptacji J. Konopnickiego jako przykład wielowymiarowej diagnozy poziomu i rodzaju niedostosowania społecznego.
 10. Ocena przystosowania szkolnego – Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej.
 11. Główne problemy diagnozy niedostosowania społecznego.
 12. Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przebiegu procesu.
Szkolenie przeznaczone jest Personelu placówek opiekuńczych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, kuratorów, sędziów.