Propozycje dla instytucji

Pracownia w roku 2013 obchodziła swoje dwudziestolecie istnienia. Organizacją szkoleń zajmuje się od 1999 roku. Szkolenia mieszczące się w obszarze pomocy psychologicznej, organizujemy również na terenie całej Polski. Od marca 2011 roku Pracownia, jako organizator kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ma przyznaną akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

W ostatnim okresie Pracownia przeprowadziła szkolenia dla takich instytucji jak: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne, Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze, Ośrodki Dydaktyczno – Wychowawcze, Zakłady Poprawcze i inne.

Szkolenia odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Informacje o realizacji szkoleń dla instytucji Szkolenia mogą być zrealizowane w Państwa miejscu pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z nami – tematu, terminu, kosztu i miejsca realizacji szkolenia.
  • Zamówienia przyjmujemy drogą e-mailową: sekretariat@pracownia-mm.pl
  • Po ustaleniu i akceptacji przez zamawiającego kosztu szkolenia, przesłana zostanie Państwu oferta programowa wybranego szkolenia, kompetencje osoby przeprowadzającej szkolenie z opisem jej doświadczenia zawodowego oraz do wyboru propozycja terminów realizacji wraz z harmonogramem zajęć.
  • W ramach zamawianej usługi przygotowywane są dla każdego uczestnika teczka szkoleniowa wraz z materiałami szkoleniowymi i zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
  • Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefoniczne nasz sekretariat pod numerem 507 107 329.
Mogą Państwo również dokonywać zgłoszeń własnych tematów szkoleń, zgodnych z profilem i potrzebami Państwa placówki z zakresu: diagnozy psychologicznej, psychoterapii oraz obszaru pomocy psychologicznej.
Dotychczasowe realizacje szkoleń Informacje o zrealizowanych projektach znajdą Państwo tutaj. Rekomendacje

Nowe propozycje szkoleń

Temat szkolenia Prowadzący szkolenie
Pacjent z doświadczeniem przewlekłej traumy, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną- diagnoza dla potrzeb opinii sądowej dr n. med. Krzysztof Szwajca
Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci – diagnoza i terapia prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Choroba psychiczna – objawy, ostry epizod, remisja, aspekty prawno-opiekuńcze dr n. med. Krzysztof Szwajca
Rodzice źródłem zmiany zachowania „trudnego” dziecka – behawioralno-poznawcze podejście w pracy z rodzicami mgr Małgorzata Gontarek
Terapia ofiar wykorzystania seksualnego mgr Maria Keller-Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
Diagnozowanie procesów motywacyjnych sprawców przestępstw dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz
Interwencja w sytuacjach traumatycznych indywidualnych i masowych dr n. med. Jadwiga Piątek
Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka (problem uzależnień, przemocy i szeroko rozumianej patologii) mgr Anna Borucka
mgr Violetta Pulwarska
Jak pomóc przejść przez trudy życiowych zdarzeń – interwencja kryzysowa jako metoda wsparcia dr n. med. Jadwiga Piątek
Uzależnienie od Internetu / gier komputerowych – perspektywa wielokontekstowa dr n. med. Krzysztof Szwajca
Profilowanie sprawców przestępstw dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz
Praca z osobami w podeszłym wieku i ich rodzinami – metody aktywizujące, terapeutyczne mgr Marzena Paluch
Zasady i metody sprawowania profesjonalnej opieki nad osobami dotkniętymi otępieniem starczym mgr Marzena Paluch
RAD Reaktywne zaburzenia przywiązania (zespół zaburzenia więzi) dr n. med. Krzysztof Szwajca
Praktyczne i teoretyczne aspekty psychoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi w wieku 6-12 lat mgr Julia Amarowicz – Pietrasiewicz
mgr Kamila Becker
Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem w kontekście kryzysów rodzinnych i rozwojowych mgr Julia Amarowicz – Pietrasiewicz
mgr Kamila Becker
Zaburzenia nastroju u dzieci dr n. med. Krzysztof Szwajca
Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzen nerwicowych dr n. med. Krzysztof Szwajca
Zaburzenia lękowe wieku rozwojowego – systemowe i interdyscyplinarne postępowanie w procesie pomagania dr n. med. Krzysztof Szwajca
Podstawy diagnozy i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom krzywdzonym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wykorzystywanych seksualnie mgr Maria Keller-Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i rozwoju dr n. med. Krzysztof Szwajca
Problemy rodzin zastępczych, adopcyjnych i zrekonstruowanych w kompleksowym modelu pomocy dr n. med. Krzysztof Szwajca
Trening zastępowania agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą mgr Małgorzata Gontarek
Profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy w interdyscyplinarnym modelu oddziaływań mgr Elżbieta Rachowska
Dziecko w wieku 6-10 lat – wybrane techniki pracy terapeutycznej, stosowane formy i ich ograniczenia mgr Kamila Becker
mgr Julia Amarowicz-Pietrasiewicz
Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy dr n. med. Krzysztof Szwajca
Psychiczna przemoc w rodzinie – zagadnienia diagnozy, interwencji i terapii dr n. med. Krzysztof Szwajca
Nadopiekuńczość w relacji z rodzicem jako diagnoza i kontekst w terapii dr n. med. Krzysztof Szwajca
Rodzina i dziecko w sytuacji rozwodu mgr Kamila Becker
mgr Monika Rudnicka
Normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci – diagnoza i pomoc psychologiczna mgr Maria Keller-Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
Diagnostyka i kompleksowe postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego – zintegrowany system opieki terapeutycznej, wychowawczej i szkolnej dr n. med. Krzysztof Szwajca
Dziecko przed sądem – podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb sądu w sprawach podejrzeń o stosowaną wobec nich przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne mgr Maria Keller-Hamela
mgr Jolanta Zmarzlik
Rodzice czy dziecko – kto kogo przyprowadza na terapię – w poszukiwaniu zagubionej relacji dr n. med. Krzysztof Szwajca
Trudny klient/pacjent – z perspektywy wiedzy o teorii przywiązania i rozwoju wczesnodziecięcym dr n. med. Krzysztof Szwajca
Budowanie wewnętrznej motywacji do zmiany mgr Elżbieta Rachowska
Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży – diagnostyka, zintegrowany system opieki terapeutycznej i wychowawczej dr n. med. Krzysztof Szwajca
Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia dr n. med. Krzysztof Szwajca
Diagnoza psychologiczna Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną i studentów ostatnich lat tego kierunku. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów.
Skala Inteligencji WISC-R w diagnozie klinicznej dr n. hum. Zuzanna Toeplitz
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników mgr Marek Matkowski
Diagnoza neuropsychologiczna dziecka – specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska
TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej, badanie i interpretacja dr n. hum. Zuzanna Toeplitz