Oferta aktualnych szkoleń

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci – diagnoza i terapia

Szkolenie prowadzi prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

Neurologopeda, specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi, jest autorką standardów postępowania logopedycznego w przypadkach alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji, afazji, pragnozji, schorzeń neurodegeneracyjnych, zespołu Aspergera i zespołu zamknięcia. Zajmuje się różnicowaniem zaburzeń mowy u dzieci w okresie rozwojowym oraz programowaniem terapii w zaburzeniach mowy o podłożu neuropsychiatrycznym. Uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia i Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, działa w Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Komisji Nauk Medycznych lubelskiego oddziału PAN, należy do komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS 2012) uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe w 2014 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. Szkolenie przeznaczone jest Logopedów, terapeutów mowy, psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, nauczycieli przedszkoli, studentów logopedii. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Zakres szkolenia obejmuje:
 • omówienie biologicznych mechanizmów leżących u podłoża nieprawidłowości w rozwoju sprawności interakcyjnych, komunikacyjnych i językowych w kontekście oceny neurologicznej, fizjoterapeutycznej i psychiatrycznej oceny dziecka,
 • ustalenie procedur diagnozy neurologopedycznej w przypadku zaburzeń rozwojowych,
 • wskazanie na kryteria różnicowania poszczególnych jednostek zaburzeń mowy u dzieci z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego,
 • zaprezentowanie psychopatologicznego obrazu specyficznych zaburzeń rozwoju językowego (alalia prolongata – SLI, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca),
 • określenie zasad programowania terapii neurologopedycznej zaburzeń rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi i metodyki w przełamywaniu sensorycznych i motorycznych mechanizmów zaburzających językowy rozwój dziecka.
Forma zajęć Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z elementami konwersatorium oraz warsztatu. Wykład będzie ilustrowany opisami przypadków ilustrujących poszczególne jednostki zaburzeń rozwoju mowy i ich prezentacją na nagraniach video oraz analizą wyników wielospecjalistycznych badań. Program szkolenia
 • Neuropsychiatryczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;
 • Problemy terminologiczne i definicyjne w opisie zaburzeń mowy u dzieci (niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja / dysfazja wrodzona i rozwojowa, afazja nabyta, alalia);
 • Specyfika zaburzeń w nabywaniu języka u dzieci z problemami neuropsychiatrycznymi;
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca versus schizofazja dziecięca, autyzm, mutyzm, demencja wieku rozwojowego, oligofazja, głuchota, dyzartria i dysglosja);
 • Zaburzenia mowy u dzieci w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych (zespół Landara-Kleffnera, zespół Hellera, zespół Retta i in.);
 • Typologia zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu u dzieci;
 • Procedury diagnostyczne w ocenie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (metody, techniki i narzędzia, formułowanie opinii);
 • Programowanie terapii logopedycznej w przypadku specyficznych zaburzeń rozwoju mowy;
 • Strategie terapii logopedycznej w przełamywaniu sensorycznych i motorycznych patomechanizmów powodujących trudności w nabywaniu języka;
 • Metodyka postępowania terapeutycznego w przypadkach niedokształcenia mowy o typie afazji sensorycznej i motorycznej.
Termin szkolenia 14, 15, 16 października 2016

Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek – 13:00 – 19:30
Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 15:00 Koszt szkolenia 640 PLN