Oferta aktualnych szkoleń

Podstawowy kurs Psychoterapii Pozytywnej Kurs organizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Szkolenie prowadzą Międzynarodowi trenerzy Akademii Psychoterapii z Wiesbaden:

Enver Cesko

Dyplomowany psycholog, prezydent Towarzystwa Psychoterapii w Kosowie, dyrektor Kosowskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej, członek zarządu WAPP, certyfikowany terapeuta pracy z ciałem.

Gabriela Hum

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor oraz trener NC APT, psycholog kliniczny (specjalność kardiologia i chirurgia kardiologiczna), prezydent Rumuńskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej oraz członek zarządu WAPP.

Zajęcia interwizyjne z Wrocławskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, prowadzi:

Roman Ciesielski

Dr n. med., certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, konsultant krajowy do spraw psychoterapii pozytywnej, dyrektor Wrocławskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antoniewskiego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii. O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Pierwsza z książek autorstwa N. Peseschkiana- "Przypowieści orientalne jako narzędzie psychoterapii pozytywnej" ukaże się na polskim rynku już jesienią 2013, kolejna pozycja książkowa - "Pozytywna psychoterapia rodzin" - jest w przygotowaniu. Forma zajęć Zajęcia tłumaczone będą na język polski.

Poziom podstawowy obejmuje 4 zjazdy szkoleniowe.
Zjazd pierwszy obejmuje trzydniowe seminarium.
Zjazdy 2-4 obejmują trzydniowe seminaria poprzedzone jednodniową interwizją oraz studium literatury.
Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się (120 godzin dydaktycznych).
Interwizja służy pogłębieniu własnego doświadczenia w stosowaniu narzędzi psychoterapii pozytywnej w praktyce terapeutycznej (30 godzin dydaktycznych).

Egzamin składa się z dwóch części:
  1. Pisemna praca końcowa - autorefleksja
    Praca pisemna służy refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka/uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem/klientem.

  2. Egzamin ustny
    Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Ponad to każdy z uczestników szkolenia będzie proszony o prezentację krótkiej kazuistyki odnośnie zastosowania wybranych narzędzi PPT w pracy z pacjentem/klientem. W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana psychoterapią pozytywną , uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach. Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin , natomiast napisanie pracy końcowej około 10 godzin.
Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia - Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej. Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia. Program szkolenia Seminarium I Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - prowadzenie Enver Cesko

definicje; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; konflikt aktualny; konflikt kluczowy; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy; psychoterapia pozytywna w praktyce i doświadczeniu własnym.

Seminarium II Pozytywne rozwiązanie konfliktu - prowadzenie Gabriela Hum, Roman Ciesielski

refleksje; podstawowe potencjalności; konflikt aktualny i dostępne potencjalności; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model relacji (przykłady z przeszłości); pięć etapów rozwiązywania konfliktu; superwizja, kazuistyki.

Seminarium III Relacja konsultant-klient - prowadzenie Gabriela Hum, Roman Ciesielski

refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie przypowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja; rozszerzanie celów), demonstracja, pięciu etapów sesji terapeutycznej, obszary odpowiedzialności w terapii, superwizja i kazuistyki.

Seminarium IV Zastosowania psychoterapii pozytywnej - prowadzenie Enver Cesko, Roman Ciesielski

wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej, planowanie terapii, wywiad wstępny, pięć etapów psychoterapii/konsultacji, pięć etapów sesji, strategie samopomocy i edukacji, pozytywna terapia rodzinna, psychoterapia pozytywna w wybranych dziedzinach zawodowych (prezentacje), superwizje i kazuistyki. Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków. Terminy seminariów 12, 13, 14 września 2014
27, 28, 29,30 listopada 2014
29, 30, 31 stycznia i 1 lutego 2015
26, 27, 28, 29 marca 2015

Pierwsze trzydniowe seminarium obejmuje 30 godzin dydaktycznych, pozostałe trzy seminaria wraz z interwizją obejmują 40 godzin dydaktycznych każde.

Całość szkolenia obejmuje 150 godzin dydaktycznych. Koszt szkolenia Koszt udziału w pierwszym seminarium wynosi 1090 PLN

Koszt udziału w każdym z pozostałych seminariów wraz z interwizją wynosi 1350 PLN

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 5140 PLN

Ponad to, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 100 EUR.

Forma dokonywanych opłat jest w trakcie przygotowania.