Oferta aktualnych szkoleń

Pacjent z doświadczeniem przewlekłej traumy, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną – od zmian po urazie do zmian w leczeniu – formy interwencji i modele terapii.

Patronat merytoryczny Kurs organizowany jest przy współpracy z Krakowskim Instytutem Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA, czołowym ośrodkiem terapii środowiskowej nakierowanej na rodzinę. KIP powstał w 2006r., ale doświadczenia czerpie z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – jego szef, Ryszard Izdebski kieruje od prawie trzydziestu lat klinicznym Zespołem Hospitalizacji Domowej. Wielu pracowników ośrodka jest związanych z tą instytucją – najstarszym w Polsce i wiodącym w zakresie psychoterapii ośrodkiem akademickim. Twórcy KIP już w 2002 r. stworzyli pierwszy ośrodek stosujący kwalifikowaną psychoterapię poza strukturami systemu ochrony zdrowia. W Polsce są pionierami terapii w środowisku, zorientowanej na pracę z klientami wykluczonymi, wieloproblemowymi, z wielopokoleniowymi traumami. Szkolenie prowadzą dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SN Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta rodzinny. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ. Kieruje Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych, w sumie prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz wiele superwizji indywidualnych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin. Autor ponad 150 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczną.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin, superwizor psychoterapii SN Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid; Dyrektor Zarządzający placówek terapeutycznych Krakowskiego Instytutu Psychoterapii; wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami psychoterapeutycznymi, psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin ambulatoryjnej i prowadzonej w domu, w tym rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Od szeregu lat prowadzi grupę terapeutyczną dla „Dzieci Holocaustu”. Prowadzi superwizje indywidualne i zespołowe, grupy Balinta oraz warsztaty i treningi. Jako wykładowca uczestniczy w kursach całościowych prowadzących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbywał staże i szkolenia w licznych placówkach polskich i zagranicznych. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów „Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupionymi wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie pracy terapeutycznej z trudnymi klientami, którzy doświadczyli w dzieciństwie wielu deprywacji i krzywd, pracy z traumami relacyjnymi, które często dotykają kolejnych pokoleń w rodzinach, pracy z klientami z zaburzeniami przywiązania, z dysregulacją emocjonalną, z pacjentami w oporze, nieufnymi, z którymi trudno jest nawiązać sojusz roboczy. Tacy klienci są najtrudniejszymi pacjentami w gabinetach psychoterapeutycznych, ich terapia wymaga szczególnych umiejętności i sprawnego poruszania się pomiędzy różnymi modalnościami terapeutycznymi.

Kurs zaprezentuje autorski model pracy z takimi pacjentami, wypracowany w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, wykorzystujący najnowsze modele pracy z przewlekłą traumą, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami wykładowymi z ilustracją przykładów klinicznych. Program szkolenia 1/ Uraz wczesnodziecięcy i jego odległe następstwa
Struktura przywiązania / Mentalizowanie / Sprężystość psychiczna i podatność na traumę / Aspekty relacyjne.
Diagnoza i leczenie.
24,25 lutego 2018r. – Krzysztof Szwajca

2/ Krzywdzenie interpersonalne
Maltretowanie / Molestowanie seksualne / Przemoc psychiczna / Wpływ przewlekłej traumy na późniejsze funkcjonowanie.
Leczenie następstw przewlekłej traumy.
24, 25 marca 2018r. – Ryszard Izdebski

3/ Trudne rodziny i ich funkcjonowanie
Znaczenie biedy / Dysfunkcjonalności / Alkoholizmu / Marginalizacji / Międzygeneracyjny przekaz traumy.
Podstawy pracy terapeutycznej z trudnymi rodzinami.
21, 22 kwietnia 2018r. – Krzysztof Szwajca

4/ Trudni pacjenci
Pacjent z dysregulacją emocjonalną / Dysocjujący / Somatyzujący / Odcięty od ciała i autoagresywny / Uzależniony i z poważnymi zaburzeniami osobowości.
Zasady pracy terapeutycznej.
19,20 maja 2018r. – Piotr Kasprzak

5/ Budowanie przymierza terapeutycznego z trudnymi pacjentami
Zjawiska i zasady wspierające tworzenie sojuszu roboczego.
Pokonywanie oporu / Praca z nieufnością pacjenta / „Terapie na zlecenie” / Zjawiska przeniesieniowe i przeciwprzeniesieniowe.
16, 17 czerwca 2018r. – Piotr Kasprzak Termin szkolenia 24, 25 lutego 2018r.
24, 25 marca 2018r.
21, 22 kwietnia 2018r.
19, 20 maja 2018r.
16, 17 czerwca 2018r.

5 zjazdów dwudniowych zjazdów po 15 godzin dydaktycznych każdy. Planowany harmonogram zajęć: sobota 9:00 -18.00
niedziela 9:00 -13.00 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 2750 PLN tj. nie mniej niż 550-600 PLN za jedno spotkanie.
Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa.
Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.